Σας ενημερώνουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 25 Μαϊου 2018 εφαρμόζεται και ισχύει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ) – Κανονισμός (ΕΕ 2016/679). Στην ελληνική έννομη τάξη εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με τον Ν. 4624/2019.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη χρήση της υπηρεσίας ΚΕΠ-Φυσικό Ραντεβού, για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, προκειμένου να εξυπηρετηθείτε εξ αποστάσεως, λαμβάνει χώρα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, σύμφωνα με τα σαφώς καθορισμένα και περιγραφόμενα στη νομοθεσία (Α’ 68, 20.3.2020).

Αποκλειστικός σκοπός της επεξεργασίας είναι η επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς σας και το με ηλεκτρονικά μέσα κλείσιμο από εσάς φυσικού ραντεβού με το ΚΕΠ της επιλογής σας χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε στο ΚΕΠ για να κλείσετε ραντεβού.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το ΚΕΠ, συλλέγονται απευθείας από εσάς, είναι συναφή, κατάλληλα και αναγκαία για τους ρητούς και νόμιμους σκοπούς (άρθρο 5 παρ. 1 περ. β και γ ΓΚΠΔ) και συνίστανται στα εξής:

Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (προαιρετικά), αριθμός τηλεφώνου (προαιρετικά).

Το ΚΕΠ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την τήρηση του απορρήτου και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να διασφαλίζεται με κάθε τρόπο η προστασία τους από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

1.     ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για την χρήση της Υπηρεσίας και την αποτελεσματική και σύννομη παροχή της Υπηρεσίας αυτής, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επεξεργάζεται, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία περιγράφονται ως άνω.

2.     ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ιδίως φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρήσκευμα, δεδομένα υγείας κλ.π.) για τις ανάγκες ταυτοποίησης και παροχής της Υπηρεσίας.

3.     ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων και στάδιο επεξεργασίας αντίστοιχα τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων για την άσκηση των προβλεπόμενων στο νόμο αρμοδιοτήτων του, τη συμμόρφωσή του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του που απορρέουν από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, την εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί.

        3.1 Νομική Βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή της Υπηρεσίας και επομένως έχει ως νομική βάση το άρ. 6 παρ. 1 στ. γ’, ε’ και στ΄ του ΓΚΠΔ.

Η Υπηρεσία βασίζεται στις διατάξεις του εικοστού έννατου άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’ 83).

        3.2. Σκοποί της επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που θα τύχουν Επεξεργασίας κατά τα άνω περιγραφόμενα κατατείνουν στην εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών:

(1)     στην παροχή της Υπηρεσίας,

(2)     στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης του ενδιαφερόμενου και κλεισίματος του φυσικού ραντεβού στο ΚΕΠ της επιλογής του την ημέρα και ώρα επιλογής του,

(3)     στη δημιουργία στατιστικών αναφορών και γραφημάτων για την παρακολούθηση της Υπηρεσίας. Οι πληροφορίες των στατιστικών αναφορών και γραφημάτων δεν εμπεριέχουν κανένα προσωπικό δεδομένο χρηστών, καθώς προκύπτουν από ανωνυμοποιημένες πληροφορίες.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία Προσωπικών δεδομένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4.     ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και οι εντεταλμένοι υπάλληλοι του κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων και στάδιο επεξεργασίας αντίστοιχα, δεν διαθέτουν ή άλλως διαβιβάζουν ή δημοσιοποιούν προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων, χωρίς την συγκατάθεση τους, εκτός από τους απαιτούμενους αποδέκτες για την παροχή της Υπηρεσίας και με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών επιταγών και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ανά κατηγορία Προσωπικών δεδομένων και στάδιο επεξεργασίας αντίστοιχα, δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

5.     ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η οποιαδήποτε μεταφορά ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και τα δεδομένα μεταφέρονται με ασφάλεια.

Τα Δεδομένα αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές (servers) ή στον πάροχο υπηρεσιών νέφους του Ελληνικού Δημοσίου που βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσβαση στα Δεδομένα των ενδιαφερομένων δύναται να έχουν μόνον οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΚΕΠ στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους.

6.     ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων και στάδιο επεξεργασίας αντίστοιχα, συμμορφούμενο πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των προβλεπόμενων κατά ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων ως προς την χρήση της Υπηρεσίας, εφόσον προσφέρεται εν προκειμένω δυνατότητα πραγματικής άσκησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας, ήτοι:

(1)     Το δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους.

(2)     Το δικαίωμα διόρθωσης προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων σας.

(3)     Το δικαίωμα διαγραφής αυτών προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, να διαγραφούν τα δεδομένα σας από τα αρχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων και στάδιο επεξεργασίας αντίστοιχα.

(4)     Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.

(5)     Το δικαίωμα στη φορητότητα προκειμένου να παραλάβετε τα δεδομένα σας σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον.

7.     ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων και στάδιο επεξεργασίας αντίστοιχα, διασφαλίζει ότι:

(1)     Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την ευχερή άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, ώστε να εκκινούν αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.

(2)     Θα απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από το υποκείμενο των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο δικαίωμα που ασκήθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διασφαλίζει ότι παρέχεται ειδική, επαρκής και πλήρης αιτιολόγηση.

(3)     Εκτός των περιπτώσεων προδήλως αβασίμων ή υπερβολικών αιτημάτων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων θα πραγματοποιούνται άνευ ανταλλάγματος (δωρεάν) για τα υποκείμενα.

(4)     Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί καταχωρούνται σε μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

(5)     O Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί βάσει των όρων χρήσης της υπηρεσίας ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

8.     ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ «COOKIES»

O δικτυακός τόπος της Υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιεί αρχεία τύπου «Cookies» με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο. Τα «Cookies» δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά οι προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν.

9.     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ

Μπορείτε να απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις ή τα αιτήματα σας σχετικά με την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποστέλλοντας e-mail: dpo@mindigital.gov.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Φραγκούδη 11, 101 63, Καλλιθέα.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Eάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους των αιτημάτων, αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσμία επεκτείνεται για άλλους δύο μήνες κατόπιν ενημέρωσής σας.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr).

Αθήνα, 8.3.2021